Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

Regulaminy

 

Regulamin dotyczący akcji -gazetka promocyjna KS SPORT- ulotka promocyjna KS SPORT- plakaty KS SPORT

Oferta promocyjna - obowiązuje w podanych w gazetce, ulotce, promocji plakatowej, teminach, jeśli nie wystąpił błąd w druku lub do wyczerpania zapasów. 
Ceny promocyjne obowiązują w każdym sklepie KS Spot, wyjątek stanowi gazetka, ulotka, promocja dedykowana dla konkretnego sklepu oznaczonego w tytule nagłówka gazetki.
Produkty zawarte w gazetce, ulotce, plakacie  podlegają wymianie oraz gwarancji, jednak promocja nie łączy się z innymi promocjami.
Sieć sklepów KS Sport nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku lub błędy merytoryczne. Zdjęcia umieszczone w materiałach marketingowych mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży.
Sieć Sklepów KS Sport zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w aktualnej promocji oraz limitowania sprzedaży poszczególnych artykułów. Ceny podane w gazetce są cenami maksymalnymi.
Szczegółowe informacje o aktualnej gazetce, plakacie, ulotce są dostępne w każdym sklepie KS Sport.

REGULAMIN PROGRAMU KART RABATOWYCH W SIECI SKLEPÓW KS SPORT

Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w programie kart rabatowych organizowanym przez firmę KS SPORT Sieć Sklepów M. Kujawa, M. Krawczyk Sp. J.

 1. DEFINICJE
  1. ORGANIZATOR - właściciel sieci sklepów KS SPORT; firma KS SPORT Sieć Sklepów M. Kujawa, M. Krawczyk Sp. J. z siedzibą w Malborku (82-200), ul. Targowa 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod nr KRS 0000400305 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN w całości opłaconym, NIP: 579-224-76-57, REGON: 221552398, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. PRACOWNIK SKLEPU - osoba zatrudniona przez ORGANIZATORA upoważniona do REJESTRACJI UCZESTNIKÓW PROGRAMU.
  3. UCZESTNIK - pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4. PROGRAM - akcja marketingowa prowadzona przez ORGANIZATORA, której celem jest umożliwienie dokonywania transakcji UCZESTNIKOM w sieci sklepów KS SPORT po niższych cenach uwzględniających określone RABATY w zamian za spełnienie określonych warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
  5. FORMULARZ - dokument w formie papierowej wypełniony w sposób czytelny przez klienta w obecności PRACOWNIKA w celu zarejestrowania uczestnictwa w PROGRAMIE.
  6. REJESTRACJA - zakwalifikowanie UCZESTNIKA do PROGRAMU dokonywane przez PRACOWNIKA SKLEPU poprzez weryfikację FORMULARZA.
  7. KARTA RABATOWA - karta identyfikacyjna z unikalnym numerem przekazywana UCZESTNIKOWI w momencie rejestracji go do PROGRAMU po prawidłowym wypełnieniu FORMULARZA.
  8. KONTO - konto utworzone w momencie Rejestracji, na którego dane rejestrowe składają się numer KARTY RABATOWEJ oraz hasło (pierwsze hasło jest generowane przez system informatyczny). UCZESTNIK po zalogowaniu na Konto może przeglądać i edytować dane personalne oraz teleadresowe, sprawdzić historię transakcji oraz dostępne RABATY wraz z terminem ich ważności.
  9. RABAT - wartościowa lub procentowa obniżka wartości jednego zakupu przez UCZESTNIKA na podstawie posiadanych opcji RABATOWYCH na Koncie w momencie dokonywania transakcji.
  10. USTAWA - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z póĽn. zm.).
  11. BAZA DANYCH - zbiór danych osobowych UCZESTNIKÓW uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do PROGRAMU, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie ORGANIZATOR i które będą przetwarzane przez ORGANIZATORA i/lub podmiot lub osobę, której ORGANIZATOR może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 Ustawy w zakresie objętym zgodą UCZESTNIKA.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. PROGRAM organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem sieci sklepów KS SPORT. Aktualna lista sklepów KS SPORT, branych pod uwagę w PROGRAMIE znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz na stronie internetowej karta.kssport.pl.
  2. Niniejszy Regulamin, wszelkie zmiany w nim, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu PROGRAMU będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych przez ORGANIZATORA w sklepach ORGANIZATORA oraz na stronie internetowej PROGRAMU - www.ekstraclub.ks-sport.pl.
 3. DANE OSOBOWE
  1. Przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  2. UCZESTNIK wyrażając chęć uczestnictwa w PROGRAMIE dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe poprzez wypełnienie FORMULARZA. UCZESTNIK w każdej chwili ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji.
  3. Przekazane dane osobowe są zapisywane w BAZIE DANYCH.
  4. UCZESTNIK powinien niezwłocznie zawiadomić ORGANIZATORA o zmianie swoich danych osobowych. Może to zrobić bezpośrednio w sklepie OGRANIZATORA lub po zalogowaniu na swoje KONTO. Za ewentualne skutki wynikłe z braku zgłoszenia aktualizacji swoich danych osobowych ORGANIZATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  5. Jeżeli UCZESTNIK nie zechce dalej wyrażać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, równoznaczne jest to z rezygnacją udziału w PROGRAMIE. W tym samym momencie Konto jest zamykane, a Karta RABATOWA traci ważność.
 4. ZASADY PROGRAMU
  1. Do PROGRAMU może przystąpić każdy klient, który dokona zakupu za minimum 250 zł (kwota na jednym paragonie fiskalnym) oraz przejdzie poprawnie weryfikację przeprowadzoną przez PRACOWNIKA, polegającą na sprawdzeniu wypełnionego FORMULARZA. Po Rejestracji UCZESTNIK nieodpłatnie otrzymuje KARTĘ RABATOWˇ wraz z danymi rejestrowymi do Konta oraz stosowną informacją na temat użytkowania KARTY RABATOWEJ.
  2. UCZESTNIK jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania otrzymanej KARTY RABATOWEJ, co równocześnie oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego warunków.
  3. Otrzymana karta pozwala na identyfikację posiadanych RABATÓW oraz REJESTRACJĘ transakcji w sieci sklepów ORGANIZATORA.
  4. KARTA RABATOWA nie może być zbyta lub wymieniona.
  5. UCZESTNIK może posiadać tylko jedne aktywne KONTO w danym czasie. Wszelkie transakcje oraz zgłoszenia dotyczące KONTA mogą być dokonywane wyłącznie przez UCZESTNIKA będącego właścicielem KONTA.
  6. W przypadku gdy UCZESTNIK nie zawiadomi ORGANIZATORA o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób KARTY RABATOWEJ, ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie KARTY RABATOWEJ.
  7. ORGANIZATOR nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowego użycia KARTY RABATOWEJ.
  8. Numer KARTY RABATOWEJ wraz z hasłem przekazanym w momencie REJESTRACJI służy do logowanie do KONTA. Po pierwszych zalogowaniu UCZESTNIK ma możliwość zmiany hasła. UCZESTNIK, który zaloguje się na KONTO, ma możliwość sprawdzić swoje dane oraz je zmienić, przejrzeć stan posiadanych RABATÓW oraz ich ważność, a także skorzystać z aktualnych ofert dostarczanych przez ORGANIZATORA.
  9. Korzyści związane z uczestnictwem w PROGRAMIE nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi w sieci sklepów KS SPORT, o ile ORGANIZATOR nie postanowi inaczej.
  10. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu ORGANIZATOR jest uprawniony do zablokowania KARTY RABATOWEJ oraz KONTA danego UCZESTNIKA.
  11. UCZESTNIKOWI przysługuje rabat w wysokości 5% na zakupy, w trakcie których ma miejsce rejestracja i wydanie KARTY RABATOWEJ.
  12. Zasady przyznawania RABATÓW zostały przedstawione poniżej:
   Wysokość RABATU Okres/warunki obowiązywania
   10% Dokonanie zakupów w ciągu ostatnich 30 dni kalendarzowych za minimum 250 zł (po uwzględnieniu wszelkich rabatów)
   7% Dokonanie zakupów w ciągu ostatnich 90 dni kalendarzowych za minimum 250 zł (po uwzględnieniu wszelkich rabatów)
   5% Dokonanie zakupów w ciągu ostatnich 180 dni kalendarzowych za minimum 250 zł (po uwzględnieniu wszelkich rabatów)
   1% Otrzymuje każdy, kto nie spełnił żadnego z powyższych warunków, a więc nie dokonał zakupów w ciągu ostatnich 180 dni kalendarzowych za minimum 250 zł (po uwzględnieniu wszelkich rabatów)
   Wszelkie informacje o wysokości RABATU oraz ich ważności dostępne są po zalogowaniu na KONTO.
  13. Uczestnikowi przysługuje rabat wyłacznie po aktywacji karty na stronie internetowej PROGRAMU - http://ekstraclub.ks-sport.pl
  14. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości RABATU, przedstawionych w poprzednim punkcie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez UCZESTNIKÓW PROGRAMU.
  15. Wysokość rabatu wyznaczana jest na podstawie zarejestrowanej wartości zakupów za pomocą KARTY RABATOWEJ w ciągu 180 dni poprzedzających dzień przeprowadzania zakupu przez UCZESTNIKA.
  16. Warunkiem skorzystania z RABATU jest wyrażenie chęci zakupów z użyciem KARTY RABATOWEJ poprzez pokazanie jej PRACOWNIKOWI przed zamknięciem transakcji sprzedaży (tj. wydrukowaniem paragonu fiskalnego). Niespełnienie tego kryterium skutkować będzie nieudzieleniem RABATU.
  17. RABAT nigdy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  18. Obowiązujące rabaty (wynikające z uczestnictwa w PROGRAMIE, oferowane w ramach sprzedaży produktów promowanych i wyprzedażowych) nie łączą się.
  19. W przypadku wymiany produktu nabytego w ramach niniejszego PROGRAM, produkt otrzymany w ramach wymiany nie będzie uwzględniany w historii transakcji z użyciem danej KARTY RABATOWEJ.
  20. O wszelkich zmianach, w tym zmianach w REGULAMINIE czy zmniejszeniu RABATU, ORGANIZATOR będzie informować UCZESTNIKA drogą elektroniczną, jeśli UCZESTNIK posiada aktywowany adres e-mail.
  21. UCZESTNIK ma prawo żądać naliczenia jak również udzielenia RABATU, jeżeli uważa, iż brak jego naliczenia lub udzielenia leży po stronie ORGANIZATORA. Takie zgłoszenia reklamacyjne należy przedstawić pisemnie u sprzedawcy w punkcie handlowym ORGANIZATORA, za pomocą formularza reklamacyjnego lub wysłać do ORGANIZATORA listem poleconym wypełniony formularz reklamacyjny (pobierz). Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez ORGANIZATORA w ciągu 30 od dnia jej otrzymania przez ORGANIZATORA.
  22. PRACOWNIK SKLEPU ma prawo wylegitymować UCZESTNIKA, żądając pokazania dowodu osobistego, celem identyfikacji posiadacza KARTY RABATOWEJ. W przypadku, gdy klient nie posługuje się własną KARTˇ RABATOWˇ, ORGANIZATOR ma prawo odmówić przyznania rabatu.
  23. ORGANIZATOR może nie zakwalifikować klienta do REJESTRACJI w PROGRAMIE, jeśli potencjalny UCZESTNIK nie spełnia wymogów Regulaminu i/lub FORMULARZ został wypełniony nieprawidłowo (nieczytelnie, niekompletnie, bez podpisu).
  24. ORGANIZATOR może wykluczyć UCZESTNIKA z PROGRAMU ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
   • nie były przestrzegane postanowienia Regulaminu,
   • podane były nieprawdziwe dane osobowe w trakcie REJESTRACJI,
   • RABAT był zdobyty w sposób nieprawidłowy, .m.in. poprzez transakcje przez osoby nie będące posiadaczami KARTY RABATOWEJ.
  25. Wykluczenie UCZESTNIKA z PROGRAMU skutkuje natychmiastowym zablokowaniem KONTA i unieważnieniem KARTY RABATOWEJ.
  26. UCZESTNIK ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w PROGRAMIE - musi w tym celu przedstawić pisemne zawiadomienie w jednym ze sklepów ORGANIZATORA. Z chwilą rezygnacji wszelkie RABATY zgromadzone na KONCIE zostaną automatycznie anulowane, a KONTO zamknięte.
  27. PROGRAM zaczyna się z chwilą ogłoszenia jego rozpoczęcia. Czas zakończenia PROGRAMU jest nieokreślony, niemniej jednak ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia PROGRAMU po ówczesnych poinformowaniu UCZESTNIKÓW o tym fakcie, z zachowaniem 7 dniowego okresu obowiązywania od momentu zamieszczenia informacji o zawieszeniu lub zamknięciu PROGRAMU.
  28. Informacja, o której mowa w poprzednim punkcie, będzie zmieszczona w sklepach ORGANIZATORA oraz na stronie PROGRAMU - www.ekstraclub.ks-sport.pl.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. ORGANIZATOR jest zobowiązany do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość.
  2. Informacja o wszelkich zmianach w Regulaminie będzie zmieszczona w sklepach ORGANIZATORA oraz na stronie PROGRAMU, a sam Regulamin będzie obowiązywał od momentu jego publikacji.
  3. Ponadto UCZESTNIKOM, którzy mają aktywny adres e-mail, będą wysyłane informacje o wszelkich zmianach, zarówno w Regulaminie, jak i samym PROGRAMIE, drogą elektroniczną.
  4. Wszelkie zawiadomienia (uwagi czy pytania) mogą być przesyłane do ORGANIZATORA drogą pocztową (list polecony), elektroniczną (adres: eKStraClub@ks-sport.pl) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PROGRAMU lub stronie internetowej ORGANIZATORA.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2014 r.