Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

Regulaminy

 

Regulamin dotyczący akcji -gazetka promocyjna KS SPORT- ulotka promocyjna KS SPORT- plakaty KS SPORT

Oferta promocyjna - obowiązuje w podanych w gazetce, ulotce, promocji plakatowej, teminach, jeśli nie wystąpił błąd w druku lub do wyczerpania zapasów. 
Ceny promocyjne obowiązują w każdym sklepie KS Spot, wyjątek stanowi gazetka, ulotka, promocja dedykowana dla konkretnego sklepu oznaczonego w tytule nagłówka gazetki.
Produkty zawarte w gazetce, ulotce, plakacie  podlegają wymianie oraz gwarancji, jednak promocja nie łączy się z innymi promocjami.
Sieć sklepów KS Sport nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku lub błędy merytoryczne. Zdjęcia umieszczone w materiałach marketingowych mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży.
Sieć Sklepów KS Sport zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w aktualnej promocji oraz limitowania sprzedaży poszczególnych artykułów. Ceny podane w gazetce są cenami maksymalnymi.
Szczegółowe informacje o aktualnej gazetce, plakacie, ulotce są dostępne w każdym sklepie KS Sport.

REGULAMIN PROGRAMU KART RABATOWYCH W SIECI SKLEPÓW KS SPORT

Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym eKStraClub organizowanym przez firmę KS SPORT SIEĆ SKLEPÓW M. Kujawa, M. Krawczyk SP.J.

 

 1. DEFINICJE:
  1. ORGANIZATOR - Firma KS SPORT SIEĆ SKLEPÓW M. Kujawa, M. Krawczyk SP.J. z siedzibą w Malborku (82-200), ul. Targowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000400305, NIP: 579-224-76-57, REGON: 221552398.
  2. PRACOWNIK SKLEPU - osoba zatrudniona przez ORGANIZATORA upoważniona do REJESTRACJI UCZESTNIKÓW PROGRAMU.
  3. UCZESTNIK - pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4. PROGRAM - akcja marketingowa prowadzona przez ORGANIZATORA, której celem jest umożliwienie dokonywania transakcji UCZESTNIKOM w sieci sklepów KS SPORT po niższych cenach, uwzględniających określone RABATY, w zamian za spełnienie określonych warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
  5. FORMULARZ - dokument w formie papierowej, wypełniony w sposób czytelny przez klienta w celu zarejestrowania uczestnictwa w PROGRAMIE.
  6. FORMULARZ ONLINE – formularz w wersji elektronicznej, wypełniany przez klienta w celu zarejestrowania uczestnictwa w PROGRAMIE.
  7. REJESTRACJA - zakwalifikowanie UCZESTNIKA do PROGRAMU dokonywane przez PRACOWNIKA SKLEPU poprzez weryfikację FORMULARZA, przy czym REJESTRACJA jest dobrowolna i nieodpłatna.
  8. REJESTRACJA ONLINE – zakwalifikowanie UCZESTNIKA do PROGRAMU po poprawnym wypełnieniu FORMULARZA ONLINE, przy czym REJESTRACJA jest dobrowolna i nieodpłatna.
  9. KARTA RABATOWA - karta identyfikacyjna z unikalnym numerem, przekazywana nieodpłatnie UCZESTNIKOWI w momencie rejestracji go do PROGRAMU. KARTA RABATOWA umożliwia korzystanie z  rabatów  w zakresie Programu  Lojalnościowego eKStraClub w sieci Sklepów KS Sport. KARTA RABATOWA nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
  10. KONTO - konto utworzone w momencie Rejestracji, na którego dane rejestracyjne składają się: numer KARTY RABATOWEJ oraz hasło (pierwsze hasło jest generowane przez system informatyczny). UCZESTNIK po zalogowaniu na Konto może przeglądać swoje dane, a także edytować dane tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, sprawdzić historię transakcji oraz dostępne RABATY wraz z terminem ich ważności.
  11. RABAT - kwotowa lub procentowa obniżka wartości zakupu dokonanego przez UCZESTNIKA na podstawie posiadanych opcji RABATOWYCH na KONCIE w momencie dokonywania transakcji. RABAT jest przyznawany wyłącznie na produkty nieobjęte innymi promocjami lub przecenami.
  12. USTAWA - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
  13. BAZA DANYCH - zbiór danych osobowych UCZESTNIKÓW uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do PROGRAMU, których administratorem w rozumieniu Ustawy jest

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. PROGRAM organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem ORGANIZATORA tj. Sieci Sklepów KS SPORT. Aktualna lista sklepów KS SPORT, uczestniczących w PROGRAMIE znajduje się na stronie internetowej http://ks-sport.pl/nasze-sklepy .
  2. Niniejszy Regulamin, wszelkie zmiany w nim, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu PROGRAMU będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych przez ORGANIZATORA w sklepach oraz na stronie internetowej PROGRAMU - http://ekstraclub.pl/

 3. DANE OSOBOWE:
  1. Przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA odbywa się zgodnie z powołaną Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Wszelkie informacje o charakterze danych osobowych, dotyczące użytkowników serwisu internetowego http://ekstraclub.pl/, przetwarzane są przez KS SPORT Sieć Sklepów M. Kujawa M. Krawczyk Spółka Jawna zgodnie z przepisami prawa, tj.: powołaną ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1219).
  3. UCZESTNIK, wyrażając chęć uczestnictwa w PROGRAMIE, dobrowolnie udostępnia ORGANIZATOROWI swoje dane osobowe poprzez wypełnienie i podpisanie FORMULARZA bądź wypełnienie FORMULARZA ONLINE oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do PROGRAMU jest dobrowolne.  Odmowa udostępnienia danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia przystąpienie do PROGRAMU i wzięcie w nim udziału.
  4. UCZESTNIK poprzez wypełnienie FORMULARZA/FORMULARZA ONLINE oświadcza jednoznacznie, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
  5. Wraz z przesłaniem firmie KS SPORT Sieć Sklepów M. Kujawa M. Krawczyk Spółka Jawna danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem http://ks-sport.pl/kontakt lub w serwisie http://ekstraclub.pl/ w zakładce kontakt, UCZESTNIK  udziela KS SPORT Sieć Sklepów M. Kujawa M. Krawczyk Spółka Jawna, jako administratorowi danych, zgody na przetwarzanie tych danych w celu załatwienia zgłaszanej sprawy lub udzielenia tym osobom stosownych wyjaśnień / odpowiedzi.
  6. UCZESTNIK powinien niezwłocznie zawiadomić ORGANIZATORA o zmianie swoich danych osobowych. Może to zrobić bezpośrednio w sklepie ORGANIZATORA, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ekstraclub@ks-sport.pl lub po zalogowaniu na swoje KONTO. Za ewentualne skutki wynikłe z braku zgłoszenia aktualizacji swoich danych osobowych ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Jeżeli UCZESTNIK odwoła udzieloną wcześniej ORGANIZATOROWI zgodę na przetwarzanie danych osobowych, równoznaczne jest to z rezygnacją udziału w PROGRAMIE. W tym samym momencie KONTO jest zamykane, a karta RABATOWA zostaje dezaktywowana. Odwołanie przez UCZESTNIKA zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego ORGANIZATOR dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Po odwołaniu przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, jego dane zostaną zanonimizowane z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania przez ORGANIZATORA wynika z przepisów szczególnych.
  8. Osobom, które przekazały ORGANIZATOROWI swoje dane osobowe w sposób, o którym mowa wyżej, przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści dotyczących ich danych w celu sprawdzenia i poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy skontaktować się z pracownikami KS SPORT Sieć Sklepów M. Kujawa M. Krawczyk Spółka Jawna poprzez adres e-mail: ekstraclub@ks-sport.pl, za pośrednictwem panelu eKStraClub lub zgłosić się bezpośrednio do sklepu OGRANIZATORA.
  9. Administratorem danych UCZESTNIKÓW jest ORGANIZATOR, czyli Firma KS SPORT SIEĆ SKLEPÓW M. Kujawa, M. Krawczyk SP.J. z siedzibą w Malborku (82-200), ul. Targowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000400305, NIP: 579-224-76-57, REGON: 221552398. Dane osobowe UCZESTNIKÓW przetwarzane są w celach, o których mowa w pkt III.5, 6 oraz pkt IV. 1. lit. d) i e).

 4. ZASADY PROGRAMU:
  1. Do PROGRAMU może przystąpić każdy klient, który:
   1. dokona zakupu w sklepie ORGANIZATORA,
   2. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
   3. wypełni w sposób czytelny, kompletny oraz zgodny z prawdą FORMULARZ oraz przejdzie poprawnie weryfikację przeprowadzoną przez PRACOWNIKA, polegającą na sprawdzeniu wypełnionego FORMULARZA lub wypełni FORMULARZ ONLINE, który zostanie sprawdzony automatycznie przez system,
   4. wyrazi w FORMULARZU/FORMULARZU ONLINE zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA w celach realizacji PROGRAMU oraz w celach marketingowych tej firmy, związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą,
   5. wyrazi w FORMULARZU/FORMULARZU ONLINE co najmniej jedną z poniższych zgód na przesyłanie przez ORGANIZATORA informacji handlowej: na wskazany adres e-mail w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub/i na podany numer telefonu w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo komunikacyjne.
   6. posiada paragon dokumentujący zawarcie transakcji.
  2. Aby założyć KARTĘ klient musi dokonać transakcji w sklepie stacjonarnym na dowolną wartość.
  3. KLIENT otrzymuje KARTĘ RABATOWĄ w sklepie, w którym dokonał zakupu, a jako dowód musi okazać paragon.
  4. KLIENT ma 14 dni od daty na paragonie potwierdzającym transakcję na założenie KARTY RABATOWEJ, po tym czasie założenie KARTY na wskazany paragon jest niemożliwe.
  5. Po spełnieniu wskazanych przesłanek w pkt. 1.- 4. powyżej i Rejestracji UCZESTNIK nieodpłatnie otrzymuje KARTĘ RABATOWĄ wraz z danymi do rejestracji Konta oraz stosowną informacją na temat użytkowania KARTY RABATOWEJ.
  6. ORGANIZATOR może nie zakwalifikować klienta do REJESTRACJI w PROGRAMIE, jeśli potencjalny UCZESTNIK nie spełnia wymogów Regulaminu i/lub FORMULARZ został wypełniony nieprawidłowo (nieczytelnie, niekompletnie, bez podpisu).
  7. Numer KARTY RABATOWEJ wraz z hasłem służy do logowania na KONTO eKStraClub. Po pierwszym zalogowaniu UCZESTNIK ma obowiązek zmiany hasła. Wykonanie wszystkich kroków oznacza pełną aktywację konta. UCZESTNIK, który zaloguje się na KONTO, ma możliwość sprawdzenia swoich danych, edycji danych tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, przejrzenia historii zakupów, stanu posiadanych RABATÓW oraz ich ważności, a także skorzystania z aktualnych ofert dostarczanych przez ORGANIZATORA. Edycja adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest równoznaczna z koniecznością ponownej aktywacji karty poprzez zalogowanie się na KONTO eKStraClub z użyciem przesłanego hasła, a następnie zmianę hasła na własne.
  8. Otrzymana karta pozwala na zidentyfikowanie posiadanych RABATÓW oraz REJESTRACJĘ transakcji w sieci sklepów ORGANIZATORA.
   UCZESTNIK może posiadać jednocześnie tylko jedno aktywne KONTO. Wszelkie transakcje z użyciem KARTY RABATOWEJ oraz zgłoszenia dotyczące KONTA mogą być dokonywane wyłącznie przez UCZESTNIKA będącego właścicielem KONTA. PRACOWNIK SKLEPU w przypadku wątpliwości, może poprosić UCZESTNIKA o potwierdzenie danych osobowych.
  9. KARTA RABATOWA stanowi własność ORGANIZATORA i jako taka nie może być zbyta lub użyczona osobie trzeciej.
  10. UCZESTNIK jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie ORGANIZATORA o fakcie kradzieży lub utraty KARTY RABATOWEJ. W przypadku, gdy UCZESTNIK nie zawiadomi ORGANIZATORA o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób KARTY RABATOWEJ, ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie KARTY RABATOWEJ.
  11. W przypadku gdy UCZESTNIK zgubi lub zniszczy kartę musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie ORGANIZATORA. KARTA zostanie wymieniona w sklepie bezpłatnie a wszelka historia transakcji ze zniszczonej bądź zgubionej KARTY zostanie przypisana do nowo wydanej.
  12. ORGANIZATOR nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowego użycia KARTY RABATOWEJ.
  13. Korzyści związane z uczestnictwem w PROGRAMIE nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi w sieci sklepów KS SPORT, o ile ORGANIZATOR nie postanowi inaczej.
  14. Warunkiem skorzystania z RABATU jest wyrażenie chęci zakupów z użyciem KARTY RABATOWEJ poprzez okazanie jej PRACOWNIKOWI przed zamknięciem transakcji sprzedaży (tj. wydrukowaniem paragonu fiskalnego). Niespełnienie tego warunku skutkować będzie nieudzieleniem RABATU.
  15. Wysokość RABATU wyznaczana jest na podstawie zarejestrowanej wartości zakupów dokonanych przez UCZESTNIKA za pomocą KARTY RABATOWEJ.
  16. Zasady przyznawania RABATÓW zostały przedstawione poniżej:
   Wysokość rabatu Okres/warunki obowiązywania
   10% Dokonanie zakupów w ciągu ostatnich 30 dni kalendarzowych za minimum 250 zł (po uwzględnieniu wszelkich rabatów)
   7% Dokonanie zakupów w ciągu ostatnich 90 dni kalendarzowych za minimum 250 zł (po uwzględnieniu wszelkich rabatów)
   5% Dokonanie zakupów w ciągu ostatnich 180 dni kalendarzowych za minimum 250 zł (po uwzględnieniu wszelkich rabatów)
   1% Zawsze dla karty w statusie AKTYWOWANA.
   0% Brak aktywacji karty.

   Wszelkie informacje o wysokości RABATÓW oraz ich ważności dostępne są po zalogowaniu na KONTO.

  17. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości RABATU.
  18. UCZESTNIK może dokonać maksymalnie 15 transakcji z wykorzystaniem przyznanego RABATU z tytułu przystąpienia do programu oraz użyciem KARTY RABATOWEJ w przeciągu miesiąca kalendarzowego.
  19. KARTA RABATOWA, której UCZESTNIK nie aktywuje przez 3 lata od momentu wydania, lub dla której upłyną 3 lata od ostatniej transakcji z jej użyciem zostanie zdezaktywowana, w związku z czym korzystanie z RABATÓW stanie się niemożliwe.
  20. RABAT nigdy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  21. UCZESTNIK ma prawo żądać naliczenia jak również udzielenia RABATU, jeżeli uważa, iż brak jego naliczenia lub udzielenia leży po stronie ORGANIZATORA. Takie zgłoszenia reklamacyjne należy przedstawić pisemnie u sprzedawcy w sklepie ORGANIZATORA lub wysłać do ORGANIZATORA za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ekstraclub@ks-sport.pl. UCZESTNIK może skorzystać w tym celu również z formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie http://ekstraclub.pl/. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez ORGANIZATORA w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez ORGANIZATORA.
  22. W przypadku wymiany produktu nabytego w ramach niniejszego PROGRAMU, wymiana produktu jest rozliczana na osobnym paragonie i na warunkach (wysokość rabatu) z chwili zawarcia transakcji, której dotyczy wymiana. Przy kolejnym zakupie z użyciem KARTY RABATOWEJ obowiązuje aktualny rabat.
  23. ORGANIZATOR może wykluczyć UCZESTNIKA z PROGRAMU ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
   • nie były przestrzegane postanowienia Regulaminu,
   • podane były nieprawdziwe dane osobowe w trakcie REJESTRACJI,
   • RABAT był zdobyty w sposób nieprawidłowy, m.in. poprzez transakcje dokonane przez osoby niebędące posiadaczami KARTY RABATOWEJ,
   • kartę UCZESTNIKA wykorzystują inne osoby, nie będące UCZESTNIKAMI PROGRAMU.
  24. Wykluczenie UCZESTNIKA z PROGRAMU skutkuje natychmiastowym zablokowaniem KONTA i dezaktywacją KARTY RABATOWEJ.
  25. UCZESTNIK ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w PROGRAMIE - musi w tym celu złożyć pisemne oświadczenie w jednym ze sklepów ORGANIZATORA lub poprzez platformę eKStraClub, dostępną pod adresem: http://ekstraclub.pl/. Z chwilą rezygnacji wszelkie RABATY zgromadzone na KONCIE zostaną automatycznie anulowane, a KONTO zamknięte.
  26. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu ORGANIZATOR jest uprawniony do zablokowania KARTY RABATOWEJ oraz KONTA danego UCZESTNIKA.
  27. Czas zakończenia PROGRAMU jest nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia PROGRAMU w każdym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu UCZESTNIKÓW o tym fakcie, które będzie miało miejsce na minimum 14 dni przed planowanym zakończeniem lub zawieszeniem PROGRAMU.  W przypadku zawieszenia lub zakończenia PROGRAMU, ORGANIZATOR opublikuje informacje o takim zawieszeniu lub zakończeniu poprzez zamieszczenie  ogłoszenia w sklepach ORGANIZATORA oraz na stronie internetowej PROGRAMU http://ekstraclub.pl/.
  28. O wszelkich zmianach, w tym zmianach w REGULAMINIE, ORGANIZATOR będzie informować UCZESTNIKA drogą elektroniczną, oraz poprzez umieszczenie informacji o zmianie regulaminu na stronie internetowej i w sklepach ORGANIZATORA.
  29. UCZESTNIK zobowiązany jest do uczestnictwa w PROGRAMIE w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
  30. UCZESTNIK zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych UCZESTNIKOWI przez ORGANIZATORA lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. ORGANIZATOR jest uprawniony do wprowadzania zmian treści niniejszego Regulaminu.
  2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie w sklepach ORGANIZATORA oraz na stronie internetowej PROGRAMU, ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawierać będzie zestawienie zmian Regulaminu i zamieszczona będzie w sklepach ORGANIZATORA oraz utrzymywana  na stronie internetowej PROGRAMU  przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie.
  3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  Regulaminu zgodnie z pkt V. 2 powyżej. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie bezpłatnie zainteresowanemu Uczestnikowi na jego żądanie zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:ekstraclub@ks-sport.pl
  4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  Regulaminu zgodnie z pkt V. 2 powyżej. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie bezpłatnie zainteresowanemu Uczestnikowi na jego żądanie zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ekstraclub@ks-sport.pl.
  5. UCZESTNIKOM będą wysyłane informacje o wszelkich zmianach, zarówno w Regulaminie, jak i samym PROGRAMIE, drogą elektroniczną.
  6. Wprowadzenie zmian do Regulaminu uprawnia UCZESTNIKA do rezygnacji z uczestnictwa w PROGRAMIE. W takiej sytuacji zastosowanie znajdują postanowienia pkt. IV. 25.   
  7. Wszelkie zawiadomienia (uwagi czy pytania) mogą być przesyłane do ORGANIZATORA drogą pocztową, elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PROGRAMU lub stronie internetowej ORGANIZATORA.
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20-03-2018.